Moslavina d.o.o.
Školska ulica 4, Kutina
tel:  044/691-411
fax: 044/691-414
Nalazite se ovdje: O NAMA

 

malaISO22000.jpg

KOMUNALNO PODUZEĆE NEKAD I DANAS  

MISIJA 
Postati regionalni distributer pitke vode
Razviti svijest o očuvanju i  zaštiti okoliša

VIZIJA 
Voda za budućnost
Okoliš za budućnost

CILJEVI
Regionalni vodovod Moslavačka Posavina
Izgradnja sustava odvodnje na svim aglomeracijama većim od 2000 stanovnika
Biološki pročistač  otpadnih voda


Povijest komunalnog poduzeća

Komunalno poduzeće u Kutini počelo je s radom u studenom 1961. godine u skladu sa Zakonom o komunalnim djelatnostima. Osnivanje takvog javnog poduzeća u Kutini bilo je potaknuto naglim razvojem gradskog naselja 1950. godine zahvaljujući eksploataciji nafte na Gojlu i Mramor brdu, a zatim 1968. i 1982. godine zahvaljujući izgradnji tvornice za umjetna gnojiva. Godine 1954. Kutina je dobila prvi put Urbanistički plan i status grada. 

Komunalno poduzeće je često mijenjalo svoj naziv. Od 1969.-1977. djeluje pod nazivom Komunalije u sastavu OOUR-a «Rad», od 1978.-1983. pod nazivom «Usluga Kutina», od srpnja 1983. do kraja rujna 1987. pod nazivom OOUR Komunalac Kutina, od listopada 1987. do kraja ožujka 1996. godine «Komunalac» Kutina, od travnja 1996. do kraja rujna 1996. Komunalac d.o.o. Kutina, a od listopada 1996. do danas djeluje pod nazivom Moslavina, društvo s ograničenom odgovornošću za komunalno gospodarstvo, skraćeno Moslavina, d.o.o. sa sjedištem u Kutina, Školska 4.

U travnju 1996. godine sukladno Zakonu o pretvorbi i organziranju poduzeća u komunalnim djelatnostima koji je stupio na snagu 31. prosinca 1991. godine, «Komunalac» Kutina, javno poduzeće s društvenim kapitalom, organizirano je kao društvo s ograničenom odgovornošću koje ima u cjelini poznatog vlasnika: grad Kutina, općina Popovača i općina Velika Ludina.


Djelatnosti poduzeća

Komunalno poduzeće u Kutini bilo je do 1983. godine registrirano za obavljanje sedam djelatnosti: opskrba pitkom vodom, opskrba plinom, održavanje groblja i organiziranje ukopa, održavanje tržnice na malo, odvodnja otpadnih voda, održavanje čistoće i odlaganje komunalnog otpada, od kojih je podrazred: Proizvodnja i distribucija vode.

Godine 1983. Poduzeće dobiva vlastito crpilište podzemnih voda u Ravniku kraj Popovače, a 1996. godine dobiva na upravljanje uređaj za mehaničko pročišćavanje otpadnih voda u Kutini, u Sisačkoj ulici.

Broj djelatnosti Poduzeća se smanjio 2002. godine kad je došlo do izdvajanja djelatnosti opskrba plinom u novo osnovano poduzeća Moslavina Plin d.o.o. i 2003. godine izdvajanjem djelatnosti održavanje tržnice na malo i održavanja groblja u novo osnovano poduzeće Komunalni servisi Kutina d.o.o. 

Nakon reorganizacije društva Moslavina d.o.o.(izdvajanjem pojedinih djelatnosti iz "matice" Moslavine d.o.o.) dogodile su se drastične promjene temeljnog kapitala. Temeljni kapital se smanjio najviše zato što su mreže plina, vode i odvodnje izdvojene u vlasništvo Jedinica Lokalne Samouprave.
Da bi se razina temeljnog kapitala zadržala na razini koja bi garantirala da Moslavina d.o.o. postane nositelj svih budućih projekata vodoopskrbe, odvodnje i zbrinjavanja otpada, za svaku RJ izrađen je Prijedlog provođenja nužnih mjera, radova i ulaganja koji obuhvaća:
izradu nove sistematizacije, kadrovsku reorganizaciju, racionalizaciju troškova poslovanja, zbrinjavanje viška radne snage. Zadane su tri vrste mjera: kratkoročne, srednjoročne i dugoročne, a popis mjera obuhvaća: edukaciju rukovodećeg kadra kroz seminare i stručna savjetovanja, upošljavanje visokoobrazovanog kadra na mjestima važnim za funkcioniranje tvrtke, podizanje nivoa informatičke pismenosti cijele tvrtke, uvođenje kontrolnih mehanizama za praćenje troškova goriva, popravaka auto-parka i strojeva, odnosa ljudi prema čuvanju mehanizacije, … 

Sukladno Zakonu o vodama u ljeto 2013. dolazi do novog razdvajanja firme. U sastavu Moslavine d.o.o. ostale su djelatnosti vodoopskrbe i odvodnje dok je djelatnost odvoza otpada prešla u novu tvrtku Eko Moslavina d.o.o.

Struktura zaposlenih (2013.g.):

Stručna

sprema

Broj zaposlenih

VSS

8

VŠS

6

SSS

53

NSS

9

KV

4

PKV

2

NKV

3

UKUPNO

85

 

Trenutna upravljačka struktura društva Moslavine d.o.o. :

 

MOSLAVINA d.o.o
SKUPŠTINA
NADZORNI ODBOR
DIREKTOR
SEKTOR EKONOMSKIH, OPĆIH I PRAVNIH POSLOVA
Financijei računovodstvo, Komercijala, Opći i pravni poslovi
SEKTOR PROIZVODNJE I DISTRIBUCIJA VODE Proizvodnja vode, Distribucija vode
SEKTOR ODVODNJE I PROČIŠĆAVANJA OTPADNIH VODA Odvodnja, Pročišćavanje otpadnih voda
SEKTOR RAZVOJA, INVESTICIJA I GRAĐENJARazvoj i investicije 


 
DOKUMENTI  

Copyright ©  Moslavina d.o.o. :: Stranice izradio OmniAspect d.o.o. :: Login